Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2018-024 Alanya Belediyesi 14. Ulusal Fotoğraf Yarışması - SKT: 15.06.2018  

Düzenleyen Kurum
Alanya Belediyesi
TFSF Onay No
2018-024
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
08.05.2018
Son Katılım Tarihi
15.06.2018
Seçici Kurul Toplanması
19.06.2018
Sonuç Bildirim Tarihi
23.06.2018
İlgili Kişi
Oben ŞENGÜN
Tfsf Temsilcisi
Ali ARAL
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

Alanya Belediyesi
14. Ulusal Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi

 

AMAÇ:

Fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek, güncel eserlerini bir arada sergilemek, sanat ortamımıza canlılık kazandırmak ve buna bağlı olarak da fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak, gerektiğinde uluslararası platformda ilçemizi ve ülkemizi temsil edecek nitelikte fotoğraf sergileri oluşturmak, sunumlar ve sosyal medya aracılığı ile tanıtım yapmak amacıyla, Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sahipliğinde, AFSAK (Alanya Fotoğraf Sanatçıları Kulübü) küratörlüğünde “Ulusal Fotoğraf Yarışması”nın 14.sü düzenlenmiştir.

Sanatın bütün dallarına olduğu gibi Fotoğraf Sanatına da katkı sağlayan Belediyemiz; ön çalışmalarından duyurulmasına, duyurudan sonuçlandırılmasına kadar onüç ulusal yarışma düzenlemiş ve başarıyla sonuçlandırmıştır.

 

KONU:

1- Alanya da Turizm,

2- Alanya da Tarih ve Kültür,

3 -Alanya da Doğa (Manzara fotoğrafları da dahildir).

 

YARIŞMANIN ORGANİZASYONU:

“Alanya Belediyesi 14. Ulusal Fotoğraf Yarışması”, Alanya Belediyesi tarafından düzenlenmektedir; yürütücülüğü Alanya Fotoğraf Sanatçıları Kulübü (AFSAK) tarafından gerçekleştirilecektir.

 

YARIŞMA BÖLÜMLERİ:

Yarışma, Dijital (Sayısal) kategoride, Renkli veya Siyah-Beyaz olarak tek bölümlüdür.

 

KATILIM KOŞULLARI:

 • Katılım ücretsizdir.
 • Fotoğrafların Alanya sınırları içinde çekilmiş olması gerekmektedir.
 • Son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş her birey katılabilir.
 • Yarışmaya seçici kurul, yarışma sekretaryası, TFSF temsilcileri ile onların birinci dereceden yakınları ve TFSF kısıtlamalılar Listesi’nde yer alan fotoğrafçılar katılamazlar.
 • Her katılımcı, yukarıda belirtilen üç konuyu içeren toplamda en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
 • Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Bu yarışmada ödül ve/veya sergileme almış bir fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Alanya Belediyesi’nin daha önceki yarışmalarında ödül ve sergileme almış fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar ile birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), da yarışmaya katılamaz.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, konusuna göre Türkiye veya Alanya sınırları içinde çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-10-03_06_2017.pdf) 13. Madde ’deki yaptırımlar uygulanır Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül ve/veya sergileme bedeli ödenmişse katılımcının iade etmesi gerekir.
 • TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Düzenleme Kurulu (Alanya Belediyesi), ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Düzenleme Kurulu (Alanya Belediyesi), uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
 • Yarışma sonuçları Alanya Belediyesi’nin http://www.alanya.bel.tr adresinden ve TFSF - Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org.tr  ve www.tfsfonayliyarismalar.org   web sitelerinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

 

TELİF (KULLANIM) HAKKI:

 • Katılımcı, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının Alanya Belediyesi ve bünyesindeki bağlı beldelerinin yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına,  gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Alanya Belediyesi’ne izin / muvafakatname verdiğini kabul eder. Kullanım hakkı Alanya Belediyesi ile fotoğrafçıya aittir.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Alanya Belediyesi, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Ödül alan fotoğraflar, Alanya Belediyesi’nin http://www.alanya.bel.tr ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr , http://www.tfsfonayliyarismalar.org  web adreslerinde ve Sosyal Medya (Facebook, İnstagram, Twitter vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2018’de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
 • Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
  • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 30 (otuz) gün sonra silinecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ ve GÖNDERİLMESİ:

 • Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
 • Yarışma online fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma, http://www.tfsfonayliyarismalar.org linkindeki üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih; katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

DOSYALARIN İSİMLENDİRİLMESİ:

 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 • Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır. Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
 • Sonra eser sahibinin adı maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin “Eril Yılmaz” isimli katılımcı için erily veya erly veya eryil gibi).
 • Sonraki karakter, bölümün kodu olmalıdır (Sayısal (Dijital) > D)
 • Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
 • Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının 1 no’lu “Sahilden bakış” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_sahilden_bakis” gibi olur…
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Alanya Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

Son Katılım Tarihi                            : 15 Haziran 2018 saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Değerlendirmesi          : 19 Haziran 2018

Sonuçların Açıklanması                   : 23 Haziran 2018

Sergi Açılışı                                      : 25 Haziran 2018

 

SEÇİCİ KURUL (ada göre alfabetik sırayla):

Ali YENİALP                                    Alanya Belediyesi Bşk. Yrd.

Erdal KINACI                                   Fotoğraf Sanatçısı

Haluk UYGUR                                 Fotoğraf Sanatçısı

İlhami YETKİN                                 AFSAK YK Bşk. Kurucu Üyesi

Ömer DOĞAN                                 Fotoğraf Sanatçısı

*Jüri en az 3 kişiyle toplanır.

 

TFSF Temsilcisi: Ali ARAL

 

ÖDÜL ve SERGİLEMELER:

1- Alanya’da Turizm konulu fotoğraf ödülü                                      1.500.- TL

2- Alanya’da Tarih ve Kültür konulu fotoğraf ödülü                         1.500.- TL

3- Alanya’da Doğa konulu fotoğraf ödülü                                        1.500.- TL

Sergileme (En fazla 27 eser)                                                              100.- TL

 

YARIŞMA SEKRETERYASI-İLETİŞİM:

Oben ŞENGÜN

Alanya Belediyesi Kültür Müdürlüğü

Tel: 0242 511 12 98

e-posta: kultur@alanya.bel.tr

 

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2018-024” numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.