Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2018-092 - 2019-049 İZMİR GÖZTEPE ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ – İFOD 5. ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI  - SKT: 6.1.2019  

Düzenleyen Kurum
İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği ve İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD)
TFSF Onay No
2018-092
Kategoriler
Digital  -    -    -  
Başlama Tarihi
21.9.2018
Son Katılım Tarihi
6.1.2019
Seçici Kurul Toplanması
12.1.2019
Sonuç Bildirim Tarihi
18.1.2019
İlgili Kişi
Nükhet Küçük
Tfsf Temsilcisi
Koray ÜRKMEZ
Türkçe Şartname
İngilizce Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

İZMİR GÖZTEPE ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ – İFOD
5. ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

 

 

YARIŞMA ADI: İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği 5. Uluslararası Fotoğraf Yarışması.

ORGANİZATÖRLER: İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği ve İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD).

YARIŞMANIN KONUSU: “Topraktan Çatala; Beslenme ve Yaşam “

Artan küresel nüfus ve kırsal alandan kentsel hayata geçiş, beslenme alışkanlıklarımızda büyük bir değişim başlatmıştır. Endüstriyel gıdalar geleneksel beslenme modelinin yerini almıştır. Daha fazla karbonhidrat, trans yağ, tuz, kimyasal gıda katkı maddeleri, transgenik bitkiler (GM) vb. içeren endüstriyel tarım ürünleri ve gıdalar geleneksel beslenme modelinin yerini almıştır. Sağlıklı besin zinciri tarlada başlamaktadır ve gıdaların ana malzemesi olan tarım ürünleri doğal ve güvenli olmalıdır.

Teknoloji ve sanayinin gelişmesi ile farklılaşan yaşam alanlarımız, gıda türlerimiz ve beslenme alışkanlıklarımız bizi doğal yaşamdan uzaklaştırıp, beton duvarların arasında, ambalajlı gıdalara mahkûm etmekte; değişen ekolojik koşullar ve artan ekonomik sorunlar nedeni ile bir çok insan yetersiz beslenme veya açlık içinde yaşam mücadelesi vermekte ve her yıl milyonlarca insan açlıktan ya da sağlıksız beslenme nedeni ile hayatını kaybetmektedir. Yapılan bilimsel çalışmalar, küresel ısınma, çevre kirliliği ile artan nüfus ve kentsel yaşam koşullarının gelecekte; ihmal ettiğimiz geçmişimize geri dönüşü olanaksız kılarak sağlıksız nesiller olarak karşımıza çıkacağını şimdiden ortaya koymaktadır.

Göztepe Rotary Kulübü ve IFOD olarak bu yıl 5.sini düzenlediğimiz uluslararası fotoğraf yarışması ile; her geçen gün artan sağlıksız yaşam koşulları ile doğaldan uzaklaşan toplumda, ekolojik yaşam bilincini oluşturmak ve doğa ile uyumlu yaşamı desteklemeyi özendirecek, sistemde yanlış uygulamalar sonucu kaybolmaya yüz tutmuş doğal dengeyi yeniden kurmak için insana ve çevreye dost üretim sistemleri konusunda ilham kaynağı olacak fotoğraf karelerini arıyoruz. Geleneksel gıdaların üretim ve tüketiminin önemini kavramak, öncelikle farkındalık yaratarak ve toplum için bir rol modeli olabilen insanlar ile mümkün olabilecektir. Tüm amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunlarını, yarışmamıza katılmaya, dünyanın ve insanlığın önemli bir sorunu olan bu konuya dikkat çekme gayretimize destek olmaya davet ediyor, sağlıklı beslenme ve yaşam mesajımızı destekleyen orijinal fotoğrafları bekliyoruz. 

YARIŞMANIN BÖLÜMLERİ;

Sayısal  (RENKLİ/SİYAH-BEYAZ)

KATILIM KURALLARI:

1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2. Yarışma tüm amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı herkese açıktır. Sponsorlar, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) temsilcisi, Jüri ve Düzenleme Kurulu üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.

3. Bu yarışmaya daha önce ödül ve sergileme almış fotoğraflar da gönderilebilir. Bu konuda bir kısıtlama yoktur.

 

4. Yarışma Tek kategoride Digital Siyah-Beyaz veya Renklidir. Monokrom ve/veya Renkli fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Her türlü teknik serbest olmakla birlikte tamamen bilgisayar yazılımlarıyla oluşturulmuş veya fotoğrafik içeriğe sahip olmayan görüntüler kabul edilmeyecektir.

 

5. Her bir katılımcı, en fazla 4 (dört) eser ile katılabilir. Her eser tek tek değerlendirilir.

 

6. Katılımcı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) ve diğer ilgili yasal mevzuat uyarınca eser sahibi olduğunu ve bizzat meydana getirdiği, başta gönderdiği fotoğraf olmak üzere her türlü eserin (“Eser”) tüm haklarının tarafına ait olduğunu; Eser’in özgün bir çalışma olduğunu; mevzuat kapsamında tek başına eser sahibi olduğunu; Eser’in İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği’nin, Rotary 2440. Bölge Federasyonu’nun, Yarışmanın Göztepe Rotary tarafından bilahare belirlenecek ana sponsorunun, IFOD’un ve TFSF’nin sosyal medya üzerinde kullandığı (Facebook, Instagram, Twitter ve benzeri her türlü sosyal medya mecraları) hesaplarının tamamı veya bir kısmında ve/veya İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği tarafından tek taraflı olarak belirlenecek her türlü mecrada kullanılmasına muvafakat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Katılımcı, bu tür kullanımlar için herhangi bir telif ücreti veya başkaca bir hak talebinde bulunmayacaktır.

 

7. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve gerekli tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şu kadar ki; Katılımcı, üçüncü şahısların Eser üzerinde herhangi bir hakkı olmadığını, üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü talebin doğrudan muhatabı olduğunu ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olduğunu/olacağını; İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği’nin bu sebeple herhangi bir sorumluluk altında kalması, herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması, Eser’i kullanması sebebiyle herhangi bir şekilde zarara uğraması durumunda, İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği’nin tüm zararını derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini işbu şartnameyi okuyup kabul ederek yarışmaya katılmak suretiyle gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği sorumlu olmayacaktır.

8. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

9. Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıların ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Durum FIAP’a bildirilir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

10. Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince süresiz olarak kısıtlanır.

11. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar ile FIAP kısıtlamalılar listesinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar. Böyle bir durumdan dolayı doğabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir, Göztepe Rotary Kulübü Derneği’nin herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamakta olup, bu şekilde bir ön araştırma yapmak zorunda da değildir.

12. Göztepe Rotary Kulübü Derneği ve İFOD, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

13. FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; FIAP elindeki bütün imkanları ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik FIAP ile işbirliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

14. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek koşuluyla, yetkilidir.

15. Ödül alan fotoğraflar www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org adresinde yayınlanacak ve TFSF yayını olan Almanak 2019’te, kurumumuza ait sayfalarda da yer alacaktır.

16. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, Göztepe Rotary Kulübü Derneği ve TFSF YK’nun kararları ile TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi geçerli olacaktır.

17. Değerlendirme sonunda ödül, mansiyon, sergileme hakkı alma dışında kalan eserler TFSF temsilcisi gözetiminde sistemden silinecektir.

YAYIN VE TELİF(KULLANIM) HAKKI:

• Ödül ve sergileme alan fotoğraflar İzmir Göztepe Rotary, IFOD (izmir Fotoğraf Sanatı Derneği) arşivinde saklanacaktır. Bu fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile haber yayını, tanıtım amaçlı ve sosyal sorumluluk projelerinde kullanılabilir. Eserlerin çoğaltılması, eser sahibi tarafından açıkça yasaklanmadığı sürece, basılı veya dijital kataloğa girmesine izin verilir. İzmir Göztepe Rotary ve IFOD yarışmada ödül ve sergileme hakkı kazanan fotoğrafları, hazırlayacağı PDF katoloğu, web sitelerinde, sosyal medya hesaplarında fotoğrafçının adı ile birlikte yayınlayabilir, paylaşabilir ve tanıtımını yapabilir. Ayrıca Yarışmada ödül, mansiyon ve özel ödül alan fotoğraflar http://www.tfsf.org.tr web sitesi ile TFSF’nin sosyal medya (Facebook, Instagram, Twitter vb) hesaplarında yayınlanacak ve TFSF sayısal Almanak 2019’de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır. Eser sahibi bu kullanımlar için ayrıca telif hakkı, maddi ve manevi bedel talep etmeyeceğini yarışmaya katılarak kabul etmiş sayılır.

• Ödül alan eserlerin kullanım hakları İzmir Göztepe Rotary Kulübü, IFOD ve eser sahibine ait olacak, ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir. Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talepleri olmayacağını yarışmaya katılarak kabul etmiş sayılacaktır.

• Yarışmaya katılan yarışmacılar, ödül ve sergileme alan fotoğraflarının basılı kopyalarını İzmir Göztepe Rotary ve IFOD tarafından sergi ve kataloglarda kullanılmasını kabul ederler.

• Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. 

• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

• Eser gönderenler gönderdikleri eserlere ilişkin gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda İzmir Göztepe Rotary ve IFOD sorumlu olmayacaktır.

• Ödül alanların ödül törenine katılamamaları durumunda, ödülleri sisteme yükledikleri adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi, eksik veya hatalı adres bildirimi yüzünden ellerine ulaşmaması halinde İzmir Göztepe Rotary Kulübü ve IFOD sorumluluk taşımayacaktır. 

• Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir sayısal albüm hazırlanacak Yarışma web sitesi; http://rotagraphycontest.com/ de indirilmeye hazır tutulacaktır.  Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, IFOD https://ifod.org.tr/  İzmir Göztepe Rotary http://rotagraphycontest.com/  TFSF https://www.tfsf.org.tr/ ve Rotary 2440 Bölge internet sitelerinde yayınlanacak ve belirlenecek olan sergi alanlarında sergilenecektir.

• Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD  3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir LCD monitörde sunulacaktır. 

 

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:

 1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, baskı fotoğraf, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir. 
 2. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi sadece Türkçe (Turkish) > http://www.tfsfonayliyarismalar.org/  İngilizce (English) > http://www.tfsfonayliyarismalar.org/en/ adreslerinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir.  Katılımcı önce üyelik bildirim formunu doldurarak siteye üye olacak ve onaylanan kullanıcı adı ve şifresiyle fotoğraflarını yükleyecektir.
 3. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.  Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 4. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir. 
 5. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır.
 6. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır. 
 7. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel olarak kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb'tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir. 
 8. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. 
 9. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

 İSİMLENDİRME:

1.adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları için bakınız: http://www.fiap.net/docs/divers/ISO2-en.pdf

2.adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril YILMAZ” isimli katılımcı için “omery” veya “oerly” veya “erily” gibi).

3.adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal (Dijital) > D).

4.adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5.adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “ Ö m e r E r i l Y I L M A Z ” i s i m l i k a t ı l ı m c ı n ı n “Çıkmaz Sokak” adlı 1 no’lu fotoğrafı için “TRomeryD1_cikmaz_sokak” veya “Gönül yolu” adlı 2 no’lu fotoğrafı için “TRomeryD2_gonul_yolu” gibi… 

İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.  Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Göztepe Rotary Kulübü Derneği ve İFOD sorumlu olmayacaktır.  Gönderilen fotoğraflar hangi isimde yüklenirse yüklensin, sistem tarafından otomatik olarak bir kod numarasına sahip olur ve bu numaralar ile Jüri değerlendirmesine girer. Jüri hiçbir şekilde eserin veya katılımcının adını göremez.

ÖDÜLLER:

FIAP: ULUSLARARASI FOTOĞRAF SANATI FEDERASYONU

 • FIAP Altın Madalya
 • FIAP Gümüş Madalya
 • FIAP Bronz Madalya
 • FIAP Mansiyonu (6 adet)
 • FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (Toplamda en fazla sergileme ve ödül alan fotoğrafçıya verilecektir).

TFSF: TÜRKİYE FOTAĞRAF SANATI FEDERASYONU

 • TFSF Altın Madalya
 • TFSF Gümüş Madalya
 • TFSF Bronz Madalya

İZMİR GÖZTEPE ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ

 • İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Birinci Özel ödülü*
 • İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği İkinci Özel ödülü**
 • İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Üçüncü Özel ödülü***

Sergileme (en fazla 50 adet )

YARIŞMA TAKVİMİ: •

Online Yarışmanın Başlangıç Tarihi:      12 Agustos 2018 •

Son Fotoğraf Gönderim Tarihi          :     06 Ocak 2019 Pazar saat 23.00 (TSI) •

Jürinin Toplanması                           :     12 Ocak 2019 Cumartesi•

 Sonuçların Açıklanması                  :     18 Ocak 2019 •

 Sergi ve Ödül Töreni                      :     05 Şubat 2019

Not: Jüri toplanma tarihi ve sonuçların açıklanması gerekli görüldüğü durumlarda TFSF’ye yazılı olarak bildirilmek koşuluyla Göztepe Rotary Kulübü Derneği tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir / ötelenebilir.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI: Yarışma sonuçları TFSF’nın www.tfsf.org.tr  ve http://tfsfonayliyarismalar.org  ile Göztepe Rotary Kulübü Derneği’nin http://rotary2440.org ve www.rotagraphycontest.com adreslerinden duyurulacaktır. Yalnızca ödül ve sergileme alan katılımcılara aldıkları sonuçlar e-posta ile bildirilecektir. Düzenleme Kurulu e-mail, ödül ve dijital CD/DVD katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış temin etmesinden kaynaklanan hususlarda hiçbir şekilde İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği’nin sorumluluğu bulunmamakta olup; her türlü adres değişikliğinin de yazılı şekilde yarışma sekretaryasına iadeli taahhütlü olarak bildirilmesi zorunludur.

SALON BAŞKANI: Sevkan Soyuer Göztepe Rotary Kulübü Derneği Uluslararası Fotoğraf Yarışması Kom. Bşk.

JÜRİ ÜYELERİ (Soyadı sırasına göre alfabetik olarak):

Erol Doğaner                 Fotoğraf Sanatçısı (EFIAP GPU CR’, Hon SSS) GİFSAD Kurucu Üyesi - Türkiye

Alahattin KANLIOĞLU   EGE Üni. İletişim Fak. Yar. Doc. Dr. / İFOD Üyesi - Türkiye

İzzet KERİBAR              Fotoğraf Sanatçısı ( EFIAP) - Türkiye

Berna KIZILTAN            Fotoğraf Sanatçısı İzmir Göztepe Rotary Kulübü Tem. IFOD Üyesi -Türkiye

Stratis Tsoulellis,           EFIAP PLATINUM, GPU CR 2/GPU HERMES, Midilli Fotoğraf Sanatı

Derneği Başkanı (FEM)- Yunanistan

 

TFSF Temsilcisi:  Koray ÜRKMEZ

YÜKLEME ADRESİ: http://www.tfsfonayliyarismalar.org/anasayfa.asp  

DÜZENLEME KURULU:

Başkan; Sevkan SOYUER

Aylin Girgin - Devrim ÇUKUR - Tolga USKUÇ- S Barış AKYELLİ - Gökay ÇİÇEKLİ  

YARIŞMA SEKRETERYASI: Nükhet Küçük

 İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Vali Kazım Dirik Caddesi. No: 13/601 Atabay İş Merkezi Konak - İZMİR / TÜRKİYE Tel : + 90 232 441 47 06

E-mail : info@rotagraphycontest.com   rotagraphycontestt@gmail.com

Rotary 2440 Bölge: Tel : +90 232 441 05 16 Faks : +90 232 441 14 24

Bu yarışma TFSF ve FIAP’ın şartlarıyla uyumludur. Sergileme ve ödüller FIAP unvan başvurularında kullanılabilir. Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation of Turkey tarafından (TFSF 2018-092 ve FIAP tarafından 2019-049 numara ile onaylanmıştır. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Özel Ödülleri,  1., 2., ve 3.lük ödülü alan katılımcılara, “

* İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Birinci Özel ödülü: Boyalık Beach Hotel & Spa, Çeşme İzmir / Türkiye (http://www.boyalikbeachcesme.com) 2019 veya 2020 yılı içinde Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül ayları dışındaki aylar için, en az bir ay öncesinden yapılacak rezervasyonlarda Otelin oda uygunluğuna göre standart odada 3 gece yarım pansiyon (Kahvaltı ve Akşam yemeği – içecekler dahil değildir) iki kişilik konaklama” “

** İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği İkinci Özel ödülü: PINE BAY Holiday Resort, Kuşadası Aydın/Türkiye (http://pinebay.com) 2019 veya 2020 yılı içinde Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül ayları dışındaki aylar için, en az bir ay öncesinden yapılacak rezervasyonlarda Otelin oda uygunluğuna göre standart odada 3 gece yarım pansiyon (Kahvaltı ve Akşam yemeği – içecekler dahil değildir) iki kişilik konaklama” “

*** İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Üçüncü Özel ödülü: Boyalık Beach Hotel & Spa, Çeşme İzmir/Türkiye (http://www.boyalikbeachcesme.com) 2019 veya 2020 yılı içinde Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül ayları dışındaki aylar için, en az bir ay öncesinden yapılacak rezervasyonlarda Otelin oda uygunluğuna göre standart odada 3 gece yarım pansiyon (Kahvaltı ve Akşam yemeği – içecekler dahil değildir) iki kişilik konaklama” şeklindedir ve sahiplerine bir davet yazısıyla teslim edilecektir.

Ödül konusu Otellere ulaşım ve seyahat ile ilgili diğer ekstra harcamalar konaklama ödülü kazanan yarışmacılar tarafından karşılanacaktır. Konaklama tarihi ve Standart Oda için otel ile en az bir ay öncesinde irtibata geçilmesi gerekmektedir. Konaklamalar bölünmeden bir kerede kullanılmalıdır. Ödüller ancak bu Şartnamede belirtilen şekilde bizzat ödülü kazanan Katılımcı tarafından kullanılabilecektir. Katılımcılar, ödülü kullanmak yerine, parasal karşılığını talep edemezler.

                       

                  FIAP 2019-049