Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2018-110 Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) 4. Fotoğraf Yarışması - SKT: 31.12.2018  

Düzenleyen Kurum
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM)
TFSF Onay No
2018-110
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
6.12.2018
Son Katılım Tarihi
31.12.2018
Seçici Kurul Toplanması
9.2.2018
Sonuç Bildirim Tarihi
11.2.2018
İlgili Kişi
Çetin KAYA
Tfsf Temsilcisi
İbrahim GÖKSUNGUR
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) 
4. Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

 

 1. GİRİŞ

Üreticilerin tüm doğal afetlere karşı güvence altına alınarak, gelirlerinde istikrarı sağlayabilecek, geniş kapsamlı, sürdürülebilir bir tarım sigortası sisteminin kurulabilmesi amacıyla, 5363 sayılı “Tarım Sigortaları Kanunu” 21.06.2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak, yürürlüğe girmiş ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kurulmuştur.

Bu Kanun, bir yandan çiftçinin ödeyeceği sigorta primine Devlet desteği verilebilmesini sağlarken, diğer yandan sigortacılık uygulamalarını standart hale getirmeyi, teminat kapsamını genişletme ve çeşitlendirmeyi, tazminat ödemelerinin zamanında yapılabilmesini, tarım sigortalarının ülke genelinde geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını hedefleyen bir sistem kurmaktadır. Kısaca TARSİM olarak adlandırılan bu Sistem’in kâr amacı bulunmamaktadır ve temeli gönüllülük esasına dayanmaktadır. Yapılacak sigortalar karşılığında üstlenilen riskler, sigorta şirketlerinin çiftçilerden aldıkları primler ve Devlet’in sağlayacağı prim destekleri, bu Havuz’da toplanmakta, çiftçilerin uğrayacağı zararlar bu Havuz’dan karşılanmaktadır.

 

 1. YARIŞMANIN KONUSU

Tarımsal üretimi tehdit eden doğal riskler nedeniyle meydana gelen kayıplar, üreticinin gelirinde dalgalanmalara neden olmakta, üretim faaliyetinin sürdürülmesini kesintiye uğratmaktadır. Bitkisel ve hayvansal üretimde meydana gelecek bu kayıpların önlenebilmesi ve azaltılabilmesi için en etkili sistem Tarım Sigortası’dır.

TARSİM, düzenlediği “Tarım ve Risk” konulu fotoğraf yarışmasında, tarım faaliyetlerinin önemini vurgulayarak ve bu faaliyetlerin kesintiye uğramasının olumsuz sonuçlar doğurabileceğine işaret ederek; tarım sigortaları ile ilgili ülke genelinde farkındalığı artırmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.

 

 1. KATILIM

Seçici Kurul Üyeleri ve birinci dereceden yakınları ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) temsilciler, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) üst düzey yöneticileri, İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği İktisadi İşletmesi (İFSAK) Yönetim Kurulu Üyeleri ve birinci derece yakınları dışında, Türkiye’de ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş herkesin katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

 

 1. GENEL KATILIM ŞARTLARI
  1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
  2. Katılımcılar, yarışmaya en fazla 4 (dört) adet Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz eser ile katılabilir. Birden fazla eserle katılım sağlanması halinde, fotoğrafların içeriği birbirini tekrar etmemeli ve farklı olmalıdır.
  3. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması, kural ihlali sayılır.
  4. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve Seçici Kurul’u yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
  5. TARSİM Fotoğraf Yarışması’nda ya da başka bir yarışmada daha önce ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri, yarışmaya katılamaz. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcıya kural ihlali işlemi uygulanır.
  6. Kural ihlaline sebebiyet veren fotoğrafın izin ve telif hakları ile ilgili sorumluluk, fotoğrafı ileten katılımcıya aittir.
  7. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
  8. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
  9. Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-10-03_06_2017.pdf) 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
  10. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
  11. Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
  12. Düzenleme Kurulu ve TFSF, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
  13. Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır. Fotoğraf üzerinde, katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
  14. Keskinlik, kontrast, satürasyon gibi basit müdahalelerin dışında, tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
  15. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde sunulacaktır.
  16. Yarışma sonuçları TARSİM’in www.tarsim.gov.tr adresinden ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF’nin www.tfsf.org.tr  ve  www.tfsfonayliyarismalar.org  web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

 

 

 1. TELİF (KULLANIM) HAKLARI
  1. Katılımcı, derece, mansiyon alan ve satın alma uygulanabilecek fotoğrafının / fotoğraflarının Tarım Sigortaları Havuzu’nun (TARSİM’in) basılı-görsel yayın ve materyallerinde, düzenlenebilecek sergilerde süresiz ve sınırsız olarak fotoğraf sahibinin ismi belirtilmek şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuatlar gereğince fotoğrafının/fotoğraflarının çoğaltma, işleme, temsil/umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Tarım Sigortaları Havuzu’na (TARSİM’e) izin verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, fotoğraf sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve fotoğrafın/fotoğrafların kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Fotoğrafların kullanım hakkı TARSİM ve eser sahibine ait olacaktır.
  2. Derece, mansiyon alan ve satın alma uygulanan fotoğraflar, TARSİM’in basılı ve görsel yayın ve materyallerinde, web sitelerinde, düzenlenecek sergilerde fotoğraf sahibinin ismi belirtilmek şartıyla süresiz ve sınırsız olarak kullanılabilecektir.
  3. TARSİM fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
  4. Sergi düzenlenmesi durumunda, sergide yer alacak fotoğraflar, TARSİM tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
  5. Fotoğraflar bastırıldıktan sonra TARSİM arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.
  6. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
  7. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
  8. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
  9. Yarışmada başarılı olan eserler, TARSİM’in www.tarsim.gov.tr web sitesi ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonlineyarismalar.org web sitelerinde ve sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında yayınlanacak ayrıca, TFSF yayını olan Almanak 2019’da yer alacaktır. Bu yayınlar için zaman sınırlaması yoktur.
  10. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
  11. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda TARSİM, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
  12. Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

 

 

 1. YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ
  1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
  2. Fotoğraflar çevrimiçi (online) olarak, http://www.tfsfonayliyarismalar.org web sitesinden yüklenecektir.
  3. Fotoğrafların http://www.tfsfonayliyarismalar.org web sayfasına yüklenebilmesi için, üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi, üye olunduktan sonra sistemden e-posta ile gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar, eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
  4. Yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
  5. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede; ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
  6. Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Sayısal (Dijital) > D dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
  7. İsimlendirme, aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:
   1. 1.adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
   2. 2. adım: Ülke kodundan sonra, fotoğraf sahibinin ismi en fazla 5 (beş) karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örnek: Çetin Kaya için “ckaya”).
   3. 3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
   4. 4. adım: Fotoğrafın sıra numarası (1’den 4’e kadar) rakamla yazılmalı ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir. ( _ )
   5. 5. adım: Alt çizgiden sonra, fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır (Örnek: “TRckayaD1_ornekfoto” veya “TRckayaD2_ornekfoto”)
  8. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/JPEG formatında kaydedilmelidir. Yüklenecek fotoğraflar 2 Mb’den küçük, 4 Mb’den büyük olmamalıdır.
  9. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde, onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresi ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde, problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
  10. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlarda, TARSİM ve İFSAK sorumlu olmayacaktır.

 

 1. SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sıra ile)

Esin KOÇ– Fotoğrafçı, İFSAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hürriyet AKIN- Fotoğrafçı, BÜFOD Yönetim Kurulu Başkanı

K. Atilla TANYELİ- Fotoğrafçı, FOTOGEN Yönetim Kurulu Üyesi

Tanju AKLEMAN – Fotoğrafçı, İFSAK Yönetim Kurulu Başkanı

Yusuf Cemil SATOĞLU– TARSİM Genel Müdürü

 

Seçici Kurul, tüm üyelerin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

 

 1. TFSF Temsilcisi: İbrahim GÖKSUNGUR

 

 1. ÖDÜL-SERGİLEME/SATIN ALMALAR

Birincilik                                                     5.500.- TL

İkincilik                                                     4.500.- TL

Üçüncülük                                                 3.500.- TL

Mansiyon (4 adet)                                    1.250.- TL

Sergileme/Satın Alma (En fazla 20 adet)                           125.- TL

 

 1. YARIŞMA TAKVİMİ

Son Başvuru Tarihi                       : 31.12.2018 saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Değerlendirmesi        : Şubat 2019

Sonuçların Açıklanması                : Şubat 2019

Ödül Töreni                                   : Daha sonra duyurulacaktır.

 • TARSİM, yarışma takviminde belirtilen tarihlerde değişiklik hakkını saklı tutar. Ödül Töreni gerçekleştirilmeyebilir.

 

 1. İLETİŞİM-SEKRETERYA

İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK)

Çetin KAYA

İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak, No: 32/2 Beyoğlu/İstanbul

Tel: 0212 292 1807

E-posta: iletisim@ifsak.org.tr

 

 1. Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2018-110” numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır.